Polish (Poland)English (United Kingdom)

Prawo pracy Drukuj Email
czwartek, 06 listopada 2003 09:22


Jak podaje stowarzyszenie Lambda nowe przepisy zakazujące dyskryminacji ze względu na orientację seksualną już blisko! 14 października Sejm przyjął tekst nowelizacji Ustawy Prawo pracy, zawierający bardzo ważne dla nas zapisy prawne. Znowelizowane prawo pracy będzie zakazywało dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy w stosunkach pracy, tzn. w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W zastosowaniu przepisów znowelizowanej Ustawy zastosowanie będzie miała wprowadzona wcześniej do kodeksu pracy zasada odwróconego ciężaru udowodnienia winy, polegająca na konieczności udowodnienia przez pracodawcę, że nie doprowadził do dyskryminacji, a nie przez pracownika, że był dyskryminowany.

Przyjęta regulacja jest najważniejszym w Polsce zapisem prawa, zakazującym dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Jej przyjęcie związane było z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i wymogiem wdrożenia do prawa krajowego zapisów dyrektywy Rady 78/EC/2000.

Po dyskusji w Senacie, w przypadku braku poprawek, Ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta i włączona do zakresu prawa pracy.

Warto podkreślić, że ostateczny tekst Ustawy miał w Sejmie wielu przeciwników, przede wszystkim w kołach prawicowych, które wnioskowały o usunięcie z niego katalogu grup dyskryminowanych i zastąpienie go ogólnym zakazem dyskryminacji. Dzięki zaangażowaniu Pani Poseł Małgorzaty Winiarczyk - Kossakowskiej, pełniącej obowiązki posłanki - sprawozdawczyni oraz przedstawicielki Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Pani Katarzyny Kądzieli, zapisy te zostały utrzymane.
 

Kup gadżet
Miśkowy Sklep
Wsparcie dla serwisu

Komentarze zdjęć:
Miśkowy Sklep